1. Algemeen

1.1

Onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle zakelijke transacties met koper of met andere opdrachtgevers. De toepasselijkheid van de AV geldt tevens voor alle toekomstige leveringen, inclusief de levering van toebehoren. Deze AV gelden meer in het bijzonder ook dan, wanneer de koper bij bestelling of anderszins naar eigen voorwaarden verwijst. Andersluidende bepalingen zijn ongeldig. Afwijkingen van het bovenstaande zijn alleen geldig, indien I.L. Motorsport GmbH zich met de betreffende afwijkende bedingen uitdrukkelijk schriftelijk akkoord heeft verklaard.

De Algemene Voorwaarden gelden principieel ook voor het gehele zakelijke verkeer tussen I.L. Motorsport en ondernemers welke niet als verbruiker worden aangemerkt krachtens § 13 BGB (Duits Burgerlijk wetboek). Indien en voor zover voor ondernemers welke niet verbruiker zijn krachtens §13 BGB de onderstaande speciale bepalingen in de AV zijn opgenomen, gelden deze prioritair voor deze koperscategorie. Aanvullend hierop gelden de bepalingen van het Duitse handelswetboek (HGB).

1.2

De aanbiedingen en prijsopgaven van I.L. Motorsport GmbH zijn vrijblijvend tot aan de definitieve contractsluiting, indien en voor zover I.L. Motorsport GmbH niet voorafgaand schriftelijk in een bindende termijn heeft toegestemd. Bestellingen alsmede mondelinge afspraken zijn voor I.L. Motorsport GmbH slechts rechtsgeldig voor zover deze door de verkoper schriftelijk worden bevestigd. Prijsopgaven en kostenramingen zijn niet bindend.

Bij verkoop op afroep is I.L. Motorsport GmbH gedurende vier maanden na de opdrachtbevestigingsdatum aan de bevestigde prijs gebonden. Voor verkoop aan ondernemers geldt een gestanddoeningstermijn van drie maanden. Indien en voor zover afroep na afloop van deze termijn geschiedt, is I.L. Motorsport GmbH gerechtigd, eventuele inmiddels opgetreden loon-, materiaal- en/of energieprijsverhogingen in de vorm van een toeslag voor algemene kosten aanvullend in rekening te brengen. Dit geldt in het bijzonder in geval van contracten van successievelijke leveringen.

1.3

Bij gebruik van de geleverde goederen dienen de eigendomsrechten van I.L. Motorsport GmbH alsmede de eigendomsrechten van derden in acht te worden genomen.

1.4

Op alle rechtsbetrekkingen, voortvloeiende of verband houdende met de transacties tussen de partijen en hun rechtsopvolgers, neventransacties inbegrepen, is het Duitse recht van toepassing. Toepassing van de rechtsnormen van het Duitse collisierecht, voor zover deze naar een buitenlands rechtsstelsel verwijzen, alsmede toepassing van de uniforme koopwetten van het Haags kooprechtverdrag of van overige conventies over het recht van goederenverkoop is uitgesloten.

1.5

Overeenkomsten worden opgesteld in de Duitse taal. In het geval dat documenten in een andere taal worden overlegd, gelden deze uitsluitend als vertaling. Bij discrepanties tussen de Duitse en de vreemdtalige tekst geldt in geval van twijfel de Duitse tekstversie als maatgevend.


2. Levering

2.1

De te leveren goederen worden door I.L. Motorsport GmbH op de in de branche gebruikelijke wijze verpakt. De verpakking wordt door I.L. Motorsport GmbH tegen kostprijs in rekening gebracht.

De prijzen van verzending zijn afhankelijk van de omvang van het pakket. De maximale verzendprijs voor een normaal pakket bedragen €230,-
De maximale verzendprijs voor bulk / volumineuze goederen per transport firma bedraagt maximaal €1500,-
In geval van herroeping draagt I.L.Motorsport de kosten voor verzending van de levering, maar niet de kosten van het retour sturen van de levering.

2.2

Zolang de koper met de nakoming van enigerlei verplichting in verzuim blijft, is I.L. Motorsport GmbH van haar verplichting tot levering ontheven.

2.3

I.L. Motorsport GmbH zal zich alle in redelijkheid te verlangen moeite getroosten – zulks krachtens de voorwaarden in 2.4 – de aan koper meegedeelde levertermijnen en levertijdstippen na te komen, behoudens de door I.L. Motorsport GmbH schriftelijk als vaste levertermijn / vast levertijdstip toegezegde termijnen of tijdstippen. Vast toegezegde termijnen of tijdstippen gelden voorbehoudens een juiste en tijdige eigen bevoorrading. I.L. Motorsport GmbH gaat geen nakomingsverplichting aan voor tijdig transport.

2.4

De levertermijn geld als nagekomen, wanneer de te leveren waar vóór afloop van deze het zeggenschapsgebied van I.L. Motorsport GmbH verlaten heeft. De levertijd wordt voorts met een redelijke termijn verlengd in geval van onvoorziene belemmeringen (in het bijzonder in gevallen van force majeure) alsmede in gevallen die buiten de wil van de verkoper liggen (bijv. bedrijfsstoringen, fabricage- of materiaalfouten, staking en uitsluiting, zowel in het eigen bedrijf als bij toeleveranciers e.d.), voor zover dergelijke omstandigheden aantoonbaar van aanmerkelijke invloed op de afwerking of aflevering van de te leveren producten dan wel op de prestaties van deze zijn. De koper kan aan deze omstandigheden geen aanspraken ontlenen. Voornoemde omstandigheden zijn de verkoper ook dan niet aan te rekenen, wanneer deze zich tijdens een reeds opgetreden vertraging voordoen. Begin en einde van dergelijke omstandigheden worden in belangrijke gevallen onmiddellijk aan de koper meegedeeld.

2.5

I.L. Motorsport GmbH is in geval van vertraging aansprakelijk krachtens de wettelijke bepalingen, indien de leveringsvertraging is toe te schrijven aan een door de verkoper te verantwoorden opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim. I.L. Motorsport GmbH kan een verzuim van haar vertegenwoordigers of assistenten worden aangerekend. Voor het overige blijft de aansprakelijkheid van de verkoper beperkt tot de voorzienbare, typische schade.

2.6

De overige wettelijke aanspraken en rechten van de koper op grond van leveringsverzuim blijven onverlet.


3. Calculatie

3.1

Maatgevend is de in de orderbevestiging genoemde prijs. Alle prijzen zijn in Euro af fabriek of magazijn, exclusief de wettelijke BTW en exclusief alle transportkosten zoals bijv. verpakkingskosten, vrachtkosten, transportverzekeringskosten en douanerechten.

3.2

Bij verkoop op afroep is I.L. Motorsport GmbH gedurende vier maanden na de opdrachtbevestigingsdatum aan de bevestigde prijs gebonden. Indien en voor zover de afroep na afloop van deze termijn geschiedt, is I.L. Motorsport GmbH gerechtigd, eventuele inmiddels opgetreden loon-, materiaal- en/of energieprijsverhogingen in de vorm van een toeslag voor algemene kosten aanvullend in rekening te brengen. Dit geldt in het bijzonder in geval van contracten van successievelijke leveringen.

3.3

Bij globaal overeengekomen vrachtvrije levering zijn de door I.L. Motorsport GmbH genoemde prijzen gebaseerd op de ten tijde van de offerte geldende vrachten en nevenkosten. Mochten hierin wijzigingen optreden die tot een verhoging van deze kostenposten leiden, wordt de koper geïnformeerd. Indien en voor zover in dat geval I.L Motorsport ten gevolge deze verhoging vrachtvrije levering niet langer kan garanderen, is de klant gerechtigd de koop te annuleren. Een recht op uitvoering van de overeenkomst conform de oorspronkelijke voorwaarden bestaat in dat geval niet.

3.4

Alle prijzen op de website van I.L Motorsport zijn voorbehoudens wijzigingen naderhand. Wijzigingen kunnen zonder vooraankondiging worden uitgevoerd.

3.5

Voor commerciële activiteiten of vrijstelling van omzetbelasting moeten de relevante bewijsstukken voor de correcte facturering in het contract beschikbaar zijn.


4. Force majeure

Gevallen van force majeure – als zodanig gelden omstandigheden en gebeurtenissen die zich ondanks een zorgvuldige en ordentelijke bedrijfsvoering niet laten verhinderen – schorten de contractuele verplichtingen van partijen op overeenkomstig de duur en de omvang van hun uitwerking. Overschrijden mogelijke hieruit resulterende vertragingen een tijdsduur van zes weken, zijn beide contractanten gerechtigd, de overeenkomst ten aanzien van de betreffende levering te annuleren. Annulering is tevens toegestaan op grond van zakelijk gerechtvaardigde redenen. In dat geval dienen contractanten elkaar onmiddellijk hiervan in kennis te stellen. Reeds geleverde goederen of diensten dienen te worden gerestitueerd. Verdere aanspraken bestaan niet.


5. Betaling

5.1

De facturen van I.L. Motorsport GmbH zijn bij levering van de goederen betaalbaar en dienen binnen 10 dagen van ontvangst netto contant aan I.L. Motorsport GmbH te worden voldaan. Indien de koper niet binnen 10 dagen na ontvangst van de goederen betaalt, raakt deze ook zonder aanmaning in gebreke.

5.2

Bij overschrijding van de betalingstermijn (10 dagen na ontvangst van de goederen) is de koper, onverminderd de verplichting tot betaling van de wegens verzuim veroorzaakte schade, rente verschuldigd ten belope van ten minste 5 procentpunten boven de geldende basisrente p.a.
Bij rechtshandelingen waarbij geen verbruiker, doch een ondernemer die geen verbruiker is krachtens BGB, betrokken is, bedraagt het rentetarief voor schadeloosstellingvorderingen acht procentpunten boven het basisrentetarief p.a.

5.3

Zodra er gegronde twijfel bestaat over de solvabiliteit of de kredietwaardigheid van de koper (bijv. betalingsachterstanden, verkeerde informatie, executiemaatregelen, degradatie van de boniteit door de kredietverzekering, enz.), of wanneer de koper vorderingen of goederen waarop een eigendomsvoorbehoud rust ten gunste van I.L.Motorsport GmbH, aan derden verpandt of als waarborg overdraagt, heeft I.L.Motorsport GmbH bij alle lopende zaken het recht om vooruitbetalingen of garanties te eisen. Bovendien heeft I.L.Motorsport GmbH onder deze voorwaarden na het stellen van een termijn het recht om van de overeenkomst af te zien of schadevergoeding in plaats van de prestatie te eisen.

5.4

De koper is alleen tot verrekening gerechtigd, wanneer diens tegenaanspraken rechtsgeldig zijn vastgesteld dan wel door I.L. Motorsport GmbH zijn erkend. De koper kan een retentierecht alleen uitoefenen, wanneer diens tegenvordering voortvloeit uit dezelfde contractuele overeenkomst. Cessie van vorderingen aan derden is uitsluitend met toestemming van I.L. Motorsport GmbH geoorloofd.

5.5

Zolang openstaande, vervallen vorderingen van I.L. Motorsport GmbH niet worden voldaan, is I.L. Motorsport GmbH niet tot verdere levering krachtens enige lopende overeenkomst verplicht.


6. Risico-overgang / Verzending

6.1

I.L. Motorsport GmbH zal zich moeite getroosten, aan de wensen en belangen van de koper omtrent verzendingswijze en verzendingsweg te voldoen; de daarmee verband houdende meerkosten – ook bij overeengekomen vrachtvrije levering – draagt de koper.

6.2

I.L. Motorsport GmbH is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van de expediteur. Alle eventuele schadevergoedingsaanspraken jegens de expediteur cedeert I.L. Motorsport GmbH desverzocht aan de koper. De koper dient alle aan het transport te wijten zichtbare schade onmiddellijk na ontvangst van de goederen bij de expediteur te reclameren.


7. Gebrekkige levering / Aansprakelijkheid

7.1.1

De koper dient de ontvangen goederen op compleetheid, transportschade, evidente gebreken, hoedanigheid en eigenschappen te controleren. Evidente gebreken dienen door de koper binnen twee weken na aflevering van het bestelde schriftelijk bij de verkoper te reclameren.

7.1.2

Indien en voor zover de koper geen verbruiker is krachtens § 13 BGB en de koop voor beide contractanten een handelstransactie betreft, dient het geleverde onmiddellijk op gebreken onderzocht te worden. Bij overdracht na inspectie dienen geconstateerde gebreken onmiddellijk schriftelijk en met bijsluiting van bewijzen te worden gereclameerd. (§ 377 HGB) Aanspraken op rond van aanvangsgebreken zijn anders uitgesloten. Bij tijdige toezending is gewaarborgd dat aan de gestelde reclameringstermijn wordt voldaan. De koper (in hoedanigheid van verbruiker of ondernemer) draagt de bewijslast voor alle claimgronden, in het bijzonder met betrekking tot het gebrek als zodanig, het tijdstip waarop dit is vastgesteld en de tijdigheid van de ingediende reclame.

7.2

Hernieuwde nakoming kan naar keuze van de koper geschieden middels herstel van het gebrek dan wel levering van een nieuw product. De verkoper is gerechtigd, de door koper gekozen wijze van hernieuwde nakoming te weigeren, wanneer hieraan onevenredige kosten verbonden zijn. Tijdens de hernieuwde nakoming is verlaging van de koopprijs of opzegging van de overeenkomst door koper uitgesloten. Een uitgevoerd herstel geldt na een tweede vergeefse poging als mislukt. Indien hernieuwde nakoming niet het gewenste resultaat heeft opgeleverd, of de verkoper hernieuwde nakoming ronduit weigert, is de koper gerechtigd, naar eigen keuze verlaging van de koopprijs te eisen of uit de overeenkomst terug te treden.

7.3

Schadevergoedingsaanspraken wegens gebreken op grond van de hierna genoemde bepalingen kan de koper pas doen gelden, wanneer hernieuwde nakoming geen succes heeft gehad of de verkoper hernieuwde nakoming weigert. Het recht van de koper, verdere aanspraken te doen gelden op grond van de hierna genoemde bepalingen, blijft hierdoor onverlet.

7.4

De verkoper is, behoudens de regeling in alinea 2 van onderhavige Algemene Voorwaarden en de navolgende aansprakelijkheidsbeperkingen, onbeperkt aansprakelijk voor schade aan lijf en leden en aan de gezondheid die het gevolg zijn van nalatig of opzettelijk plichtsverzuim van hemzelf, zijn wettelijke vertegenwoordigers of zijn assistenten, en voor schade welke valt onder de aansprakelijkheid krachtens de productaansprakelijkheid alsmede voor alle schade die resulteert uit opzettelijke of grof nalatige contractschendingen of arglist van de verkoper, diens wettelijke vertegenwoordigers of diens assistenten. Indien en voor zover door de verkoper ten aanzien van de geleverde producten of delen daarvan een hoedanigheids- en/of houdbaarheidsgarantie heeft verstrekt, is de verkoper tevens aansprakelijk in het kader van deze garantie. De verkoper is gerechtigd de door verkoper gekozen wijze van hernieuwde nakoming te weigeren als deze, onmogelijk, onredelijk of met onevenredige hoge kosten verbonden is. Voor schade die het gevolg is van het ontbreken van de gegarandeerde hoedanigheid of houdbaarheid, maar niet direct op het geleverde product optreedt, is de verkoper evenwel alleen aansprakelijk, wanneer het risico van een dergelijke schade duidelijk door de verstrekte hoedanigheids- en houdbaarheidsgarantie gedekt wordt.

7.5

De verkoper is tevens aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door eenvoudige nalatigheid, indien en voor zover deze nalatigheid schending van contactuele verplichtingen betreft, waarvan de naleving voor het bereiken van het contractdoel van wezenlijke betekenis is (hoofdverplichtingen). De verkoper is evenwel slechts aansprakelijk, voor zover de schade typisch samenhangt met de overeenkomst en voorzienbaar is. In geval van eenvoudige nalatig verzaking van niet-essentiële contractuele nevenverplichtingen is de verkoper voorts niet aansprakelijk. De in de zinnen 1-3 genoemde aansprakelijkheidsbeperkingen gelden tevens, indien en voor zover de aansprakelijkheid van de wettelijke vertegenwoordigers, leidend personeel en overige uitvoeringsassistenten van de verkoper in het geding is.

7.6

Een verdergaande aansprakelijkheid is ongeacht de rechtsnatuur van de aanhangig gemaakte rechtsvordering uitgesloten. Indien en voor zover de aansprakelijkheid van de verkoper is uitgesloten of beperkt blijft, geldt zulks tevens voor de persoonlijke aansprakelijkheid van diens leidend personeel, werknemers, medewerkers, vertegenwordigers en uitvoeringsassistenten. Alle informatie omtrent geschiktheid, verwerking en toepassing van de producten van de verkoper, technische adviezen en overige specificaties worden naar beste weten verstrekt, ontslaan de koper evenwel niet van het uitvoeren van eigen controles en tests.


8. Garantie

8.1

De garantietermijn voor aanspraken van de koper wegens een gebrek van een geleverd product bedraagt – indien en voor zover wettelijke regelingen niet dwingend anders voorschrijven – in geval van verkoop van een gebruikt roerend goed één jaar, in geval van een nieuw vervaardigd product twee jaar.

De tweejarige garantie in geval van een nieuw vervaardigd product is niet van toepassing, indien en voor zover de koper geen gebruiker krachtens het BGB is. In dat geval geldt een garantietermijn van één jaar. In het geval van verkoop van een gebruikt product is garantie – indien en voor zover de koper geen gebruiker krachtens het BGB is – uitdrukkelijk uitgesloten.

8.2

Bij verkoop van goederen aan ondernemers (geen consumenten volgens het Duitse Burgerlijk Wetboek) die door I.L. Motorsport GmbH worden gemonteerd en die gebreken vertonen die volgens het Duitse BW onder de garantie vallen, heeft I.L. Motorsport GmbH jegens zijn contractpartners (fabrikant resp. leverancier) aanspraak op verhaal van de gemaakte montage- en demontagekosten voor de desbetreffende goederen.


9. Eigendomsvoorbehoud

9.1

Tot aan het moment van volledige betaling van de uit de verbintenis met de koper voortvloeiende vordering blijven de verkochte goederen eigendom van de verkoper. De koper is gerechtigd, over de gekochte goederen langs de gebruikelijke weg te beschikken, indien en voor zover in het onderstaande niet anders wordt bepaald.

9.2

Het eigendomsvoorbehoud omvat tevens de door verwerking, vermenging of verbinding van de door de verkoper geleverde waren ontstaande producten naar hun volle waarde, waarbij I. L. Motorsport GmbH als fabrikant geldt. Blijven bij verwerking, vermenging of verbinding met producten van derden eigendomsrechten van laatstgenoemden bestaan, verwerft I. L. Motorsport GmbH mede-eigendom naar rato van de factuurprijs van deze verwerkte producten.

9.3

Koper cedeert tot zekerheid aan verkoper reeds nu de uit doorverkoop aan derden resulterende vorderingen op derden volledig dan wel ten belope van het eventuele mede-eigendomaandeel van de verkoper (zie cijfer 9.2). Koper is gemachtigd, deze tot aan herroeping dezes of beëindiging van zijn betalingen aan verkoper voor eigen rekening te incasseren. Koper is eveneens niet bevoegd tot cessie van deze vorderingen ten behoeve van incasso der vorderingen middels factoring, tenzij daarbij gelijktijdig de verplichting van de factor wordt vastgelegd, de contraprestatie ten belope van het aan verkoper toekomende vorderingsaandeel te blijven voldoen, zolang er vorderingen van verkoper op koper blijven bestaan.

9.4

Beslagleggingen van derden op de aan verkoper toebehorende waren en vorderingen dient koper onverwijld en met volledige opgave van het adres van de pandnemer per aangetekend schrijven mede te delen.

9.5

Het doen gelden van aanspraken krachtens eigendomsvoorbehoud betekent geen terugtreding uit de overeenkomst.

9.6

De waren en de in de plaats van deze tredende vorderingen mogen niet tot zekerheid aan derden worden overgedragen of geabandonneerd, voordat volledige betaling van de vorderingen van verkoper heeft plaatsgevonden.

9.7

Overschrijdt de waarde van de zekerheden het bedrag de vorderingen van verkoper met meer dan 20 %, zal I. L. Motorsport GmbH op verzoek van koper dienovereenkomstig zekerheden naar diens keuze vrijgeven.

9.8

Het risico van toevallige ondergang van de onder eigendomsvoorbehoud rustende waren draagt koper, die zich verbindt, de geleverde waren zorgvuldig te behandelen.


10. Gegevensbescherming

Gegevensbescherming


11. Herroeping

11.1 Herroepingsrecht

U hebt het recht om binnen 14 dagen zonder opgave van redenen deze overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn bedraagt 14 dagen vanaf de dag waarop u of een u bekende derde die niet de expediteur is, de laatste goederen in bezit hebben resp. heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen moet u ons

I.L. Motorsport GmbH
Innungstrasse 1
50354 Hürth-Gleuel
Duitsland

telefoonnummer: 02233 977349
faxnummer: 02233 977348
e-mailadres: info@ilmotorsport.de

door middel van een ondubbelzinnige verklaring (bijv. een via de post verzonden brief, fax of e-mail, enz.) informeren over uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen. Daarvoor kunt u het Model herroepingsformulier op onze website gebruiken.

Als garantie van de herroepingstermijn is het voldoende dat u de verklaring over het uitoefenen van het herroepingsrecht voor het verstrijken van de herroepingstermijn verzendt.

11.2 Gevolgen herroeping

Wanneer u deze overeenkomst herroept, dienen wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, met inbegrip van de leveringskosten (uitgezonderd de aanvullende kosten die het gevolg zijn van het feit dat u een ander soort levering dan de door ons aangeboden, voordelige standaardlevering hebt gekozen), onverwijld en uiterlijk 14 dagen vanaf de dag te restitueren waarop wij de mededeling over de herroeping van deze overeenkomst hebben ontvangen. Voor deze restitutie gebruiken wij hetzelfde betalingsmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij er met u uitdrukkelijk iets anders werd overeengekomen; in geen geval worden u wegens deze restitutie vergoedingen in rekening gebracht. Wij kunnen de restitutie weigeren totdat wij de goederen opnieuw hebben ontvangen, of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt teruggezonden, afhankelijk van wat het eerste tijdstip is.

U dient de goederen onmiddellijk en in elk geval uiterlijk binnen 14 dagen vanaf de dag waarop u ons over de herroeping van deze overeenkomst op de hoogte stelt, naar I.L. Motorsport GmbH, Innungstrasse 14, 50354 Hürth, Duitsland terug te zenden of aan ons over te dragen. Aan deze termijn is voldaan wanneer u de goederen voor het verstrijken van de termijn van 14 dagen verzendt.

De directe kosten van de terugzending komen ten laste van u.

Indien de goederen vanwege hun karakteristiek of aard via expeditieverzending worden verzonden, hetgeen van tevoren aan u is medegedeeld, dienen de kosten van de terugzending via een door u te selecteren expediteur (hier kan natuurlijk voor dezelfde als voor de heenzending worden gekozen) door u te worden betaald tot een bedrag van maximaal € 1500,00, voor zover u de expediteur van de heenzending daarvoor de opdracht geeft. Indien u een eigen expediteur voor de terugzending selecteert en daardoor kosten veroorzaakt die hoger zijn dan € 1500,00, dient u de kosten die het bedrag van € 1.500,00 overschrijden, zelf te dragen.

Wanneer u gebruikmaakt van uw herroepingsrecht, ontvangt u een creditnota voor de reeds gedane betalingen na ontvangst van de goederen bij I.L Motorsport GmbH. Als u de goederen met een creditcard of via PayPal hebt betaalt, vindt de restitutie plaats op de door u bij de koop opgegeven creditcardrekening resp. PayPal-rekening. Bij betaling onder rembours, vooruitbetaling of bij een betaling via automatische afschrijving wordt het bedrag teruggeboekt op uw bankrekening.

U hoeft een eventueel waardeverlies van de goederen alleen te vergoeden wanneer dit waardeverlies te herleiden is naar een omgang van u met de goederen die niet noodzakelijk is voor de karakteristiek, eigenschappen en aard van de goederen.

11.3 Uitsluiting van het recht tot herroeping

Er bestaat geen herroepingsrecht bij overeenkomsten:

  • voor de levering van goederen die niet zijn geprefabriceerd en waarbij voor de productie een individuele selectie of bepaling door de consument maatgevend is, of die duidelijk zijn toegespitst op de persoonlijke behoeften van de consument;
  • voor de levering van verzegelde goederen die om redenen van de bescherming van de gezondheid of de hygiëne niet voor teruggave geschikt zijn, wanneer de verzegeling na levering verwijderd is;
  • voor de levering van goederen wanneer deze na levering door hun aard onscheidbaar met andere goederen vermengd zijn;
  • voor de levering van audio- of video-opnames of computersoftware in een verzegelde verpakking, wanneer de verzegeling na de levering verwijderd is;
  • voor de levering van kranten, tijdschriften of geïllustreerde tijdschriften, met uitzondering van abonnementsovereenkomsten;
  • voor de levering van goederen die snel kunnen bederven of waarvan de vervaldatum snel wordt overschreden.

11.4

Indien de koper geen verbruiker krachtens BGB is (d.w.z. ondernemer is), is het bovengenoemde recht van teruggave krachtens de wet verkoop op afstand uitdrukkelijk uitgesloten.


12. Juridische informatie (auteurs-/merkenrecht)

12.1

Voor de op de website van I.L. Motorsport GmbH gepubliceerde informatie (explosietekeningen, tekst en overig beeldmateriaal, grafieken, sound, animaties, video's en dergelijke), alsmede hun structuur is het auteursrecht van I.L. Motorsport GmbH van kracht en gedeeltelijk ook het auteursrecht van derden. Zonder onze schriftelijke toestemming is het vermenigvuldigen, verspreiden, weergeven en doorgeven, opslaan en overig gebruik uitdrukkelijk verboden.

Met de toegang tot deze informatie verlenen wij uitdrukkelijk geen toestemming het eigendom van I. L. Motorsport GmbH of derden te gebruiken.

Een schending van het gebruik van de auteursrechten, met name echter niet uitsluitend van beschikbaar gestelde explosietekeningen voor commerciële doeleinden wordt onder andere vervolgd met schadevergoeding, strafvordering, enz. conform §§ 97 e.v. Urhebergesetz (Duitse Wet op het auteursrecht).


13. Overige bepalingen

13.1

Het inbouwen van de door I. L. Motorsport GmbH op de markt gebrachte producten dient vakkundig te geschieden, liefst door een vakgarage. I. L. Motorsport GmbH wijst er uitdrukkelijk op dat inbouw of montage van de door I. L. Motorsport GmbH geleverde producten kan leiden tot ongeldig worden van de algemene gebruiksvergunning (ABE) of de toelating voor het omgebouwde voertuig. Uit is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de koper om – indien noodzakelijk – onmiddellijk een algemene gebruiksvergunning, toelating of een attest aan te vragen. Zonder algemene gebruiksvergunning (ABE) of toelating conform het Duitse wegverkeersreglement (StVZO) mogen voertuigen niet binnen het geldingsbereik van de StVZO worden bestuurd of gebruikt. Waren zonder algemene gebruiksvergunning (ABE) zijn in het assortimentsoverzicht van de verkoper als zodanig gemarkeerd.

13.2

De koper is niet gerechtigd, aanspraken uit de koopovereenkomst zonder toestemming van de verkoper over te dragen.

13.3

Indien de koper handelaar, een juridische persoon van het openbaar recht of een publiekrechtelijk speciaal fonds is, is de bevoegde rechtbank voor alle uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen de ter plaatse van vestiging van I. L. Motorsport GmbH bevoegde rechtbank, dan wel naar keuze van de verkoper de algemeen bevoegde rechtbank van de koper.

13.4

Mocht een van de bovenstaande bepalingen niet van kracht, nietig of niet uitvoerbaar zijn of worden, laat zulks de rechtsgeldigheid van onderhavige algemene voorwaarden voor het overige onverlet. De ongeldige of nietige bepaling wordt – voor zover mogelijk – door de desbetreffende rechtsgeldige bepaling vervangen. Zulks geldt tevens, indien en voor zover de Algemene Voorwaarden door contractanten niet voorziene lacunes bevatten.